Socijalni rad

Poslovi stručnog socijalnog rada s korisnicima

Odjeljenja socijalnog rada, u okviru Organizacione jedinice Dom za zaštitu starih osoba, za potrebe institucionalnih i vaninstitucionalnih oblike zaštite, obavlja:

 • poslove stručnog socijalnog rada sa korisnicima usluga,
 • pruža stručnu pomoć korisnicima kroz individualni i grupni rad, sa ciljem pružanja socijalne i emocionalne podrške i sigurnosti korisnika usluga,
 • poslove vođenja odgovarajuće evidencije i dokumentacije u vezi sa korisnicima usluga,
 • poslove organizacije radno-okupacijskih, kulturno-zabavnih i rekreativnih aktivnosti korisnika.

Odjeljenje socijalnog rada, svakodnevno, od 07,00 sati ujutro do 19,00 sati uveče, obavlja poslove stručnog socijalnog rada sa korisnicima u institucionalnim i vaninstitucionalnim oblicima zaštite.

Ovaj rad će obuhvatiti:

 • Rad na organizaciji prijema korisnika na domski smještaj (sačinjavanje ugovora, otvaranje ličnog dosije i ličnog kartona korisnika, upisivanje u matičnu knjigu korisnika usluga, regilisanje penzija, invalidnina, zdravstene zaštite, ličnih karata i ostale dokumentacije ovisno o pojedinačnoj potrebi korisnika, socijalno-anamnestička obrada). U periodu adaptacije korisnika obavlja se svakodnevni kontakt sa korisnikom usluga radi lakšeg uklapanja u novu sredinu, te se uspostavlja saradnja sa porodicama korisnika;
 • Svakodnevni rad sa korisnicima u toku boravka u „Gerontološkom centru“ (Individualni rad sa korisnicima prema potrebi i željama korisnika, radi praćenja korisnika i rješavanja njihovih pojedinačnih problema; Razgovor sa korisnicima i članovima porodice radi upoznavanja korisnika i njihove problematike sa kojom se susreću u toku boravka; Rješavanje ličnih problema korisnika, kao i konfliktnih situacija u kojima se nađu. Grupni rad sa korisnicima će se izvoditi sa većim ili manjim grupama sa ciljem poboljšanja i održavanja korektnih međuljudskih odnosa među korisnicima. Ciljani grupni rad će se izvoditi prema mjesečnom rasporedu kroz održavanje radnih grupa i sastanaka u dnevnim boravcima, na kojima će se sa korisnicima ragovarati o unaprijed pripremljenim i razrađenim temama);
 • Praćenje zdravstvenog stanja korisnika i drugih promjena koji utiču na njegov status i promjenu cijene usluga; praćenje naplate usluga; rad sa strankama; sačinjavanje dopisa i informacija u vezi sa korisnicima usluga; sačinjavanje službenih zabilješki prilikom deponovanja i preuzimanja novca na blagajni; prisustvovanje podjeli džeparca, preuzimanju i deponovanju penzija, invalidnina i drugih novčanih sredstava korisnicima usluga; organizacija slobodnog vremena, odnosno organizacija radno-okupacijskih i rekreativnih aktivnosti korisnika;
 • Rad sa dementnim korisnicima, prilagođen njihovim sposobnostima (rad sa balonima i loptom radi aktiviranja psihomotorike, rad sa edukativnom kockom, slagalicama, memo karticama, sa ciljem poboljšanja kognitivnih procesa i motorike);
 • Rad na prijemu korisnika u Prihvatilište i obavljanje svih potrebnih stručnih i administrativnih radnji;
 • Rad na uključivanju u usluge kućne njege i pomoći u kući, koji prije zaključenja ugovora podrazumijeva obaveznu posjetu potencijalnom korisniku u njegovom stanu-kući, stručni socijalni rad na terenu, pojedinačna analiza svakog posjećenog lica i procjena zatečenog stanja, sa prijedlogom za preduzimanje adekvatnih mjera;

 • Vođenje svih evidencija vezanih za pružanje usluga u institucionalnim i vaninstitucionalnim oblicima zaštite;
 • Administrativni poslovi i radnje koje je neophodno provesti nakon smrti korisnika usluga domskog smještaja (sačinjavanje smrtovnice, upisi u matičnu knjigu umrlih, kontakti sa porodicom, matičarima); kao i poslovi nakon prestanka ili raskida ugovora o korištenju usluga Gerontološkog centra.